jimmylam81 發表於 2017-8-6 12:32:54

不如估下邊個台會播龍珠超???

不如估下邊個台會播龍珠超???

jimmylam81 發表於 2017-8-6 13:14:02

SailorMoon 發表於 2017-8-6 01:07 PM
人哋轉行搞咗網購好耐啦唔想搞電視呀

佢地可以買番來放在網購...買夠100送龍珠超粵語版

小埋 發表於 2017-8-6 12:52:18

atv

jimmylam81 發表於 2017-8-6 13:04:49

SailorMoon 發表於 2017-8-6 12:52 PM
atv

我估hktv

小埋 發表於 2017-8-6 13:07:33

jimmylam81 發表於 2017-8-6 01:04 PM
我估hktv

人哋轉行搞咗網購好耐啦唔想搞電視呀

skyshek 發表於 2017-8-7 19:15:32

一定丁vb,Bandi有份都會比丁vb.....
妖精尾巴 哈比講:佢地有(Lù)
https://gss0.baidu.com/9fo3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/pic/item/314e251f95cad1c88d2647617e3e6709c83d51d2.jpg

hellowai 發表於 2017-8-8 01:32:25

十成9都係J2架啦

happy500d 發表於 2017-8-8 15:11:13

總之有免費台配音就OK

skyshek 發表於 2017-8-14 02:31:36

jimmylam81 發表於 2017-8-6 01:14 PM
佢地可以買番來放在網購...買夠100送龍珠超粵語版

你比佢地很加有生意頭腦:lol

a2178899 發表於 2017-8-17 21:24:23

應該唔會買黎播
頁: [1] 2
查看完整版本: 不如估下邊個台會播龍珠超???